Associerade studier

Nedan beskrivs några av de associerade studier som använder U-CARE-plattformen.

DÖTTRARS ERFARENHET AV ATT VARA VÅRDGIVARE TILL EN ÄLDRE FÖRÄLDER: UTMANINGAR OCH BEHOV AV STÖD (DÖTTRAR)

Huvudansvarig forskare: Dr. Joanne Woodford
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Döttrar som ger informell vård till en äldre förälder intervjuas för att få en bättre förståelse för deras erfarenheter och behov av psykologiskt stöd. Studiedeltagarna ger informerat samtycke och besvarar frågeformulär om deras bakgrund och välmående via U-CARE-plattformen.

STÖDNÄT: EN ENKÄTSTUDIE SOM UNDERSÖKER STÖDET SOM CANCERÖVERLEVARE OCH INFORMELLA VÅRDGIVARE FÅR OCH DERAS PREFERENSER AVSEENDE SJÄLVHJÄLPSPROGRAM (STÖDNÄT)

Huvudansvarig forskare: Dr. Joanne Woodford,
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Studien syftar till att utforska stödet som canceröverlevare och informella vårdgivare till cancerdrabbade får, och vad de har för preferenser avseende självhjälpsprogram för mentala svårigheter. Studiedeltagarna kommer att använda U-CARE-plattformen för att besvara enkäter och för att ge informerat samtycke.

LIVSKVALITET HOS PATIENTER MED PERMANENT HYPOPARATHYROIDISM EFTER TOTAL THYROIDEKTOMI (QOL)

Huvudansvarig forskare: Olov Norlén, docent, överläkare
Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Studien undersöker om livskvaliteten hos personer med permanent hypoparathyroidism efter borttagande av hela sköldkörteln är påverkad, jämfört med personer som inte drabbats av permanent hypoparathyroidism efter borttagande av hela sköldkörteln. Studiedeltagarna kommer att använda U-CARE-plattformen för att besvara enkäter och för att ge informerat samtycke.

BETYDELSEN AV BETABLOCKERARE FÖR LIVSKVALITET OCH VÄLMÅENDE HOS HJÄRTINFARKTPATIENTER (REDUCE-QOL)

Huvudansvarig forskare: Erik Olsson, docent, psykolog
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

I studien undersöks om behandling med betablockerare påverkar patienters livskvalitet, välmående, hjärtfokuserade ångest, oro, nedstämdhet och sexuella funktion. Deltagarna besvarar frågor via U-CARE-plattformen två respektive tolv månader efter hjärtinfarkt.

INTERNETBASERAD KOGNITIV BETEENDETERAPI FÖR PERSONER MED NORMALA KRANSKÄRL SOM HAFT EN HJÄRTINFARKT

Huvudansvarig forskare: Erik Olsson, docent, psykolog
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

I studien utvecklas, testas och utvärderas en internet-baserad intervention ämnad att reducera stresskänslighet samt oro/ångest hos patienter med normala kranskärl som har haft en hjärtinfarkt.

JUNO

Huvudansvarig forskare: Agneta Skoog Svanberg, professor, leg barnmorska
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

I studien undersöks effekten av internetbaserad kognitiv beteendeterapi till kvinnor med negativa/traumatiska upplevelser i samband med förlossning på copingstrategier, anknytning till barn samt relation till partner.

UPPFÖLJNING AV VUXNA SOM DELTOG I STUDIEN ’NEONATLUPPFÖLJNING’

Huvudansvarig forskare: Kine Johansen, Fil Dr, fysioterapeut
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

I studien undersöks motorisk förmåga samt huruvida eventuella motoriska svårigheter i barndomen påverkar vardagslivet, hälsan och välbefinnandet hos vuxna som deltog i studien ’Neonataluppföljning’. Deltagarna besvarar frågor via U-CARE-plattformen vid tre tillfällen.

Senast uppdaterad: 2023-03-22