Studie publicerad: Långtidsuppföljning av iKBT-behandling mot ångest och depression hos hjärtpatienter

2021-05-31

En nyligen publicerad studie i den vetenskapliga tidskriften Journal of Medical Internet Research har undersökt långtidseffekter av en behandling mot ångest och depression hos personer som drabbats av hjärtinfarkt. Studien visar att behandlingen, som bestod av internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT), huvudsakligen inte hade någon effekt mot varken ångestsymptom eller nedstämdhet. Låg efterlevnad av behandlingen är en möjlig orsak.

Foto på Sophia Humphries
– Framtida studier som utvecklar iKBT-behandlingar bör prioritera att involvera deltagarna i design-processen och fokusera på att få deltagarna att ta aktiv del av hela eller större delen av en behandling, säger Sophia Humphries.

U-CARE Heart
Studien U-CARE Heart testade en 14 veckor lång iKBT-behandling mot ångest och depression hos personer som nyligen drabbats av hjärtinfarkt. En tidigare publicerad studie som utvärderat behandlingen direkt efter att den avslutats, identifierade inte någon signifikant skillnad mellan en grupp patienter som genomgått iKBT-behandlingen jämfört med en kontrollgrupp som endast fått det stöd som erbjuds inom den ordinarie svenska hälso- och sjukvården.

Frågeformulär och registerdata
I den nya studien använde forskarna frågeformulär och registerdata för att undersöka eventuella skillnader i långtidseffekter mellan de två grupperna, ett år efter att de drabbats av hjärtinfarkt. Frågeformulären fylldes i av studiedeltagarna själva via internetplattformen U-CARE-portalen och användes för att mäta ångest och depression. Registerdata från Socialstyrelsen användes för att undersöka förekomsten av hjärtsjukdom och hjärtrelaterad dödlighet bland deltagarna.

Låg andel genomförde hela behandlingen
Studiens visar, undantaget hjärtfokuserad ångest, inga signifikanta skillnader avseende ångestsymptom och nedstämdhet mellan patienterna som fick iKBT-behandlingen och patienterna som endast fick det stöd som erbjuds inom den ordinarie svenska hälso- och sjukvården. Studien visar inte heller någon signifikant skillnad avseende hjärtsjukdom och hjärtrelaterad dödlighet mellan de två grupperna, efter att resultaten kontrollerats mot tidigare sjukdomshistoria.

Forskarna tror att resultaten delvis kan förklaras av att en låg andel av studiedeltagarna genomförde hela behandlingen. Sophia Humphries är en av artikelförfattarna:

– Framtida studier som utvecklar iKBT-behandlingar bör prioritera att få deltagarna att aktivt ta del av hela eller åtminstone större delen av en behandling. Det skulle kunna uppnås genom till exempel kortare behandlingar och genom anpassning av behandlingar efter patienternas behov. Patienterna behöver också involveras i ett tidigt stadium när en behandling utvecklas.

Här kan du läsa hela artikeln “Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Patients Reporting Symptoms of Anxiety and Depression After Myocardial Infarction: U-CARE Heart Randomized Controlled Trial Twelve-Month Follow-up”. Artikeln är skriven av Sophia Monica Humphries, John Wallert, Fredrika Norlund, Emma Wallin, Gunilla Burell, Louise von Essen, Claes Held och Erik Martin Gustaf Olsson.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25