Studie publicerad: Användning av psykofarmaka påverkar hjärtfrekvensvariabiliteten

2021-03-18

Illustration av hjärtan i neonfärger mot mörkbakgrund

En nyligen publicerad studie visar att användning av viss typ av psykofarmaka påverkar hjärtfrekvensvariabiliteten hos personer med schizofreni och depression. Artikeln är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Psychopharmacology.

Riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom
Hjärtfrekvensvariabiliteten (HRV) syftar på variationen i hjärtfrekvensen. En för låg HRV är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom, och det är tidigare känt att patienter med schizofreni och depression har både en relativt låg HRV och förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdom. Det har inte varit klarlagt om den låga HRV:n är relaterad till användning av så kallade antikolinerga psykofarmaka, diagnosen i sig, eller riskfaktorer såsom BMI eller rökning.

I studien mättes HRV hos 37 patienter med schizofreni, 43 patienter med depression och 64 kontrollpersoner. Därefter analyserades om studiedeltagarnas HRV hängde samman med deras diagnos, ålder, kön, dos av antikolinerga läkemedel, nikotinanvändning, BMI och pågående fysisk aktivitet.

Foto på Erik Olsson.
Erik Olsson, docent och psykolog med lång
erfarenhet av studier inom mental hälsa bland
patienter med hjärt- och kärlsjukdom.

Det visade sig att dosen antikolinerga läkemedel var negativt associerad till studiedeltagarnas HRV oberoende av andra faktorer. Jämfört med kontrollgruppen hade patienter i de båda psykiatriska diagnosgrupperna lägre HRV även när läkemedelsanvändning och andra faktorer kontrollerades för. Patienter med schizofreni hade lägst HRV. Erik Olsson är en av författarna till studien.

– Det här är den första studien som övertygande visar att just den antikolinerga mekanismen hos psykofarmaka minskar hjärtfrekvensvariabiliteten, säger Erik Olsson.

Studien kan få praktiska implikationer för medicineringen av patienter med schizofreni och depression.

Här kan du läsa hela artikeln ”Ambulatory Heart Rate Variability in Schizophrenia or Depression: Impact of Anticholinergic Burden and Other Factors”. Artikeln är skriven av Johan Bengtsson, Erik Olsson, Helena Igelström, Jonas Persson och Robert Bodén.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24