Studie publicerad: Faktorer kopplade till vård av lågt värde

2021-03-05

Foto på Irene Muli.
Doktorand Irene Muli är en av författarna till artikeln.

En studie som identifierar vilka faktorer som är kopplade till användning och utfasning av vård av lågt värde har nyligen blivit publicerad i den vetenskapliga tidskriften Implementation Science Communications. Vård av lågt värde betyder att patienter ges vård som i praktiken är ineffektiv, onödig eller i värsta fall skadlig.

Genom en kartläggande litteraturöversikt av studier som undersökt vård av lågt värde kunde författarna identifiera en rad olika faktorer som är kopplade till användning och utfasning av vård av lågt värde. Det visade sig att faktorer så som vem patienten är, vem som ger vården och yttre omständigheter påverkar huruvida patienter får vård av lågt värde.

Mer specifikt fann författarna bland annat att rädsla för att göra fel inom hälso- och sjukvården är en av faktorerna som kan bidra till att patienter får vård av lågt värde. Irene Muli är en av författarna till artikeln.

– I till exempel en studie visade det sig att läkare var rädda för att bli anmälda om de inte utförde en del prover som de egentligen inte ansåg vara nödvändiga, berättar Irene Muli.

Studien är en del av ett större projekt vars mål är att utveckla ett ramverk för utfasning av vård av lågt värde, vilket ska testas inom den svenska hälso- och sjukvården.

Här kan du läsa hela artikeln ”Determinants for the use and de-implementation of low-value care in health care: a scoping review”. Artikeln är skriven av Hanna Augustsson, Sara Ingvarsson, Per Nilsen, Ulrica von Thiele Schwarz, Irene Muli, Jessica Dervish och Henna Hasson.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25