Irene Muli och Annika Bärkås antagna som doktorander!

2021-01-21

Foto på Irene Muli och Annika Bärkås

Ett stort grattis till Irene Muli och Annika Bärkås som nyligen blivit antagna som doktorander! De kommer båda att forska inom ämnet e-hälsa, och har docent, universitetslektor Maria Hägglund som huvudhandledare.

Gynnas alla lika mycket vid införandet av e-hälsa?
Irene Muli har en kandidatexamen i folkhälsovetenskap från Karolinska Institutet och en masterexamen i folkhälsa från Uppsala universitet. Hon har tidigare arbetat som forskningsassistent vid Karolinska Institutet och som handläggare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Foto på Irene Muli
– I framtiden hoppas jag på att bli en av experterna
inom e-hälsa och bidra till en förändring, 
säger doktorand Irene Muli.

Hennes doktorandprojekt handlar om hur införandet av e-hälsa ser ut och om det påverkar vilka grupper i samhället som använder sig av e-hälsa. I en av studierna kommer hon att undersöka användandet av Journalen på 1177.se, där alla patienter i Sverige har tillgång till sin patientjournal digitalt.

– Jag kommer att undersöka vilka samhällsgrupper som använder sig av Journalen 1177 och i vilken grad de använder sig av tjänsten, säger Irene Muli. Det kan vara så att det finns grupper som gynnas mer av digitaliseringen jämfört med andra.

I en annan studie kommer hon att undersöka vilka som använder sig av digitala vårdmöten via appen Alltid öppet, som utvecklats av Region Stockholm.

– Jag kommer att undersöka hur vårdgivare valt ut vilka som erbjuds att använda appen Alltid öppet. Jag kommer att titta på demografiska faktorer så som kön, ålder, utbildningsnivå och sysselsättning.

I en tredje studie kommer Irene Muli att undersöka vilka grupper av patienter som tackat nej till att ha digitala vårdmöten via appen Alltid öppet. Hon kommer att intervjua patienter som tackat nej och fråga varför. I en fjärde studie kommer personal som administrerar appen att intervjuas genom fokusgruppsintervjuer.

Syftet med Irene Mulis doktorandprojekt är att undersöka om vissa grupper gynnas mer än andra i samband med införandet av e-hälsa i Sverige.

– Tidigare forskning har visat att folkhälsoinsatser för att främja god hälsa inte gynnar alla. Det är ofta personer med god hälsa som gynnas mest av olika insatser. Nu vill vi undersöka om det även gäller e-hälsa, och i så fall vad man behöver tänka på vid införandet av den här typen tjänster så att alla gynnas.

Tillgång till sin journal online bland personer med allvarlig psykisk störning
Annika Bärkås har en bakgrund som audionom, och har en masterexamen i hälsoinformatik från Karolinska Institutet. Hon har även arbetat som systemförvaltare för Cosmic journalsystem vid Capio S:t Görans sjukhus.

Hennes doktorandprojekt handlar om att undersöka hur patienter och vårdpersonal inom psykiatrisk vård upplever patienters tillgång till sin journal online, med fokus på personer med allvarlig psykisk sjukdom. I den patientgruppen ingår bland annat personer med personlighetsstörningar, bipolaritet, psykos, svårare depressioner och andra psykiatriska sjukdomar. Hon kommer att undersöka vilka för- och nackdelar det finns med att dessa patienter har möjlighet att läsa journalanteckningar om sig själva ”online”. Studien ingår i projektet NORDeHealth, i vilket forskare från Sverige, Norge, Finland, Estland och USA samarbetar.

– Eftersom studien ingår i ett internationellt samarbete kommer jag kunna jämföra hur olika länder hanterar öppna journalanteckningar inom psykiatrin, berättar Annika Bärkås.

Foto på Annika Bärkås
– Vården blir mer och mer digitaliserad, säger
doktorand Annika Bärkås. Då är det viktigt att
utforska vilka effekterna blir av digitaliseringen.

I jämförelsen kommer hon att använda sig av ramverket ”Socio-echnical framework”, vilket kan användas för att studera bland annat journalsystem; hur systemen är uppbyggda, vad det finns för lagar, vad det finns för tillgångar och resurser, med mera.

För att få en bild av hur patienter och vårdpersonal upplever patienternas tillgång till sin journal inom psykiatrin kommer Annika Bärkås att använda sig av enkäter och intervjuer. Hon hoppas att projektet kan leda till kunskap om effekterna av att patienter inom psykiatrin får tillgång till sin journal.

– Alla patienter i Sverige har sedan länge kunnat begära ut sin journal på papper, säger Annika Bärkås. Idag är det väldigt mycket lättare att ta del av sin journal online via 1177 Journalen. Det finns studier som visar att om patienter får tillgång till sin journal så bidrar det till att de får mer kontroll över sin egen vårdsituation. Samtidigt är det inte helt utrett vilka effekterna blir av att patientgruppen med allvarlig psykisk sjukdom har tillgång till sin journal.

Annika Bärkås har länge haft som mål att doktorera och forska.

– Vården blir mer och mer digitaliserad. Då är det viktigt att utforska vilka effekterna blir av digitaliseringen. Förhoppningsvis kan resultaten från mitt avhandlingsarbete leda till förbättringar inom området.

Ser fram emot att forska
Både Irene Muli och Annika Bärkås är väldigt glada över att ha blivit antagna som doktorander och ser nu fram emot att forska.

– Det ska bli kul att få arbeta med det här tillsammans med alla experter som forskar om e-hälsa, säger Irene Muli. Det är otroligt intressant och jag lär mig något nytt varje dag. I framtiden hoppas jag på att bli en expert inom e-hälsa och bidra till en förändring.   

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25