Ekonomiska konsekvenser för föräldrar av ett barns cancersjukdom

2020-12-22

Illustration av en pappa och ett barn

En studie om socioekonomiska konsekvenser för föräldrar till barn med cancer har nyligen publicerats före tryck i tidskriften International Journal of Cancer. Studien, som är skriven av forskarna Mattias Öhman, Joanne Woodford och Louise von Essen, undersöker socioekonomiska konsekvenser för föräldrar till barn som har drabbats av cancer.

Bygger på tidigare forskningsprojekt
Tidigare forskning har visat att när ett barn insjuknar i cancer påverkas föräldrarna såväl psykologiskt som ekonomiskt. Den tillgängliga litteraturen visar att mammor påverkas mer än pappor. Data från ett longitudinellt forskningsprojekt (som Louise von Essen arbetat med ca 15 år) kring ekonomiska och psykologiska konsekvenser av ett barns cancersjukdom för föräldrar pekade på att papporna påverkades mer än vad som tidigare rapporterats. Detta väckte Louise von Essens nyfikenhet och ledde till att hon tillsammans med Mattias Öhman och Joanne Woodford undersökte om det som den longitudinella studien pekade på verkligen stämde. 

Stort dataunderlag
– Med hjälp av registerdata från svenska myndigheter kunde vi jämföra inkomster för strax under 4 000 mammor och lika många pappor till barn som drabbats av cancer mellan åren 1995 och 2006, berättar Mattias Öhman.

Studien jämförde inkomster mellan föräldrar till barn som drabbats av cancer och föräldrar till barn som ännu inte drabbats av cancer. På så vis kunde forskarna undersöka eventuella orsakssamband mellan barns cancerdiagnos och förändring av föräldrarnas inkomst. 

Foto på Mattias Öhman
– Jag blev förvånad över studiens resultat,
berättar Mattias Öhman. Jag trodde inte att vi skulle
finna några större skillnader när vi påbörjade studien.

Pappors ekonomi försämras mer på lång sikt
Studien visar att mammor till barn med cancer på kort sikt drabbas av lägre inkomster i större grad än pappor. På längre sikt försvinner dock den negativa ekonomiska effekten bland mammorna.

– Istället får mammor en viss ökning i inkomst på lång sikt, förklarar Mattias Öhman. Samtidigt får pappor till barn med cancer en negativ påverkan på sin inkomst på lång sikt.

Mattias Öhman tror att förändringarna på kort sikt delvis kan förklaras med att mammor i större utsträckning än pappor går ner i arbetstid och stöttar sina barn i samband med bland annat sjukvårdsbesök. Varför pappors inkomstutveckling är sämre än mammors på lång sikt ska forskarna undersöka närmare. Möjligen kan resultatet bero på att de oftare än mammor fortsätter att arbeta i samband med barnets diagnos och behandling och på så vis får mindre stöd än mammor – både från sjukvården och personliga nätverk. Detta kan möjligen orsaka ett sämre välmående bland pappor än mammor vilket i sin tur kan leda till negativa ekonomiska konsekvenser.

Behov av stöd för föräldrar till barn med cancer
Artikelförfattarna menar att studiens resultat ger argument för att erbjuda psykologiskt stöd för alla föräldrar till barn med cancer. På så vis skulle det gå att minska risken för att någon grupp blir utan stöd och på grund av det får en sämre inkomst på sikt.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25