U-CARE Seminarium: Jämställdhet inom forskningsvärlden?

2020-11-11

Bild på brinnande feministsymbol

I ett seminarium om jämställdhet inom forskningsvärlden samtalade U-CARE:s arbetsgrupp om våra egna erfarenheter av könsdiskriminering, möjliga skäl till bristen på jämställdhet och vad vi kan göra för att uppnå jämställdhet inom forskningen. Seminariet leddes av Dr. Joanne Woodford, som inledde med att presentera historiska och nutida exempel på könsdiskriminering både i samhället i stort och inom forskning.

Seminariedeltagarna fick dela med sig av egna erfarenheter av hur de blivit särbehandlade p.g.a. deras könstillhörighet. Som exempel lyfte en kvinnlig deltagare att en manlig kollega påtalat att hon inte skulle vara ”för ambitiös”, att hon var ”för bossig”, och att hon ”inte skulle säga ’nej’ till arbete eftersom det kunde göra att hon uppfattades som en ’svår person’”. Andra vanligt förekommande uttryck för könsdiskriminering inkluderade att upprepande gånger bli hänvisad till som en ”trevlig tjej” eller ”duktig flicka”. Dessa diskuterades som kommentarer vilka troligen inte skulle ha yttrats om manliga kollegor. Objektifierande kommentarer i både kursutvärderingar och som kommentarer från kollegor var andra exempel på könsdiskriminering som några av de kvinnliga deltagarna hade upplevt. De kvinnliga deltagarna delade även med sig av situationer där de blivit antagna att vara en ”administrativ assistent” eller den ”juniora” deltagaren i ett flertal mötestillfällen, fastän de varit seniora deltagare. Några kvinnliga deltagare delade även med sig av tillfällen då de utsatts för sexuella trakasserier. Samtidigt lyftes det fram att det kan vara stora skillnader mellan olika forskningsgrupper i hur frågor om jämställdhet och diskriminering hanteras. 

Skärmbild av seminariedeltagarna via Zoom.
Seminariet ägde rum via Zoom, där deltagarna delvis samtalade i mindre grupper. 

Samtalet kretsade även kring forskning om könsskillnader inom forskningsvärlden. Till exempel lyftes skillnader i lön, att kvinnor får mindre i anslag, ses som mindre kompetenta och att kvinnor blir orättvist betyngda av gemensamma administrativa arbetsuppgifter.

Joanne Woodford skiftade sedan fokus till anledningar till könsdiskriminering. Traditionella könsroller och bristen på jämställdhet i samhället i stort lyftes fram som grunder för könsdiskriminering även inom forskningsvärlden. I samtalet lyftes även maktstrukturer och hierarkier inom forskningen fram, särskilt inom medicinsk forskning. En av deltagarna upplevde att det blivit mer jämställt de senaste tjugo åren, men att det tar tid att helt reducera könsdiskriminering. Vikten av mäktiga sociala nätverk och personliga relationer diskuterades också; de bidrar till att erbjuda privilegier så som materiella resurser och nätverk som underlättar för personer att lyckas med sina karriärer.

Foto på Joanne Woodford.
Dr. Joanne Woodford ledde seminariet. 

När vi diskuterade vad vi som är aktiva inom forskningen kan göra för att uppnå jämställdhet mellan könen, diskuterades både risker och fördelar med att ”bete sig som män” och jämställdhet inom styrelser och kommittéer. Joanne Woodford avslutade seminariet med flera förslag för att minska könsdiskriminering, så som: personligt ansvar, mentorskap, professionella nätverk, workshops om könsdiskriminering och hur man kan ingripa mot nedtryckande beteenden och erbjudande av trygga platser för öppna samtal.

Alla deltagare var överens om att seminariet var betydelsefullt som start för en öppen dialog kring könsdiskriminering inom forskning och att steg behöver fortsätta att tas av oss alla för att uppnå en mer jämställd forskningsvärld.

Nyhetsarkiv