Studie publicerad: Traumavård för kvinnor som är flyktingar

2024-04-03

En ny studie publicerad i Scandinavian Journal of Public Health har undersökt hur yrkesverksamma vid mottagningar för flyktingar uppfattar den traumavård som erbjuds i Sverige. Studien belyser de utmaningar som dessa kvinnor står inför, inklusive exponering för könsbaserat våld och övergrepp inom patriarkala strukturer.

En person håller ett rött textilhjärta i sitt knä

Kvinnor på flykt

Att människor tvingas fly påverkar hälsan allvarligt hos miljontals människor varje år, särskilt bland kvinnor som utsätts för särskilda utmaningar och risker. Kvinnor som är flyktingar lider ofta av psykisk ångest, somatiska sjukdomar, posttraumatiskt stressyndrom och låg livskvalitet, vilket visar på behovet av riktat stöd och traumavård i värdländer.

Exponerade för könsbaserat våld

I denna studie rekryterades 32 yrkesverksamma från sex center som specialiserar sig på traumavård för flyktingar. Fokusgruppsdiskussioner med de yrkesverksamma transkriberades och analyserades med systematisk textkondensering.

Analysen visade att en av de största riskerna för kvinnor som är flyktingar är att exponeras för könsbaserat våld och övergrepp inom patriarkala strukturer. Men deltagarna underströk också en anmärkningsvärd motståndskraft och styrka hos kvinnor som är flyktingar. Samtidigt som traumavård ansågs ha potential att förbättra hälsan hos många kvinnor, uttryckte studiedeltagarna att det finns utrymme för förbättring när det gäller de yrkesverksammas möjligheter till kompetensutveckling och att förbättra kvinnors tillgång till stödet.

Kvinnors behov av anpassat stöd bör tas i beaktan

Författarna betonar behovet av att stärka stödet till kvinnor inom mottagningar som tillhandahåller traumavård för flyktingar. De framhåller vikten av att yrkesverksamma tar hänsyn till de särskilda aspekter som påverkar kvinnors möjlighet att få tillgång till och utnyttja traumavård. Slutligen rekommenderar de utveckling av informationskampanjer, kompetenshöjning hos yrkesverksamma och samordningsinsatser för att göra den specialiserade vården mer tillgänglig och anpassad för kvinnors behov.

Läs hela artikeln ‘Trauma-informed care for women who are forced migrants: a qualitative study among service providers’. Den är skriven av Linda Jolof, Patricia Rocca och Tommy Carlsson.

Miro Anter

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24