Studie publicerad: Utmaningar med studie av diabetes-app

2024-01-19

I en artikel som nyligen publicerades i JMIR Formative Research presenterar forskare resultat från en genomförbarhetsstudie som använde en typ 2-diabetes-app, kallad ’Sukaribit’. Studien visar att både studiemetodiken och interventionen behöver förbättras.

En person håller i en smartphone
Foto: Mikael Wallerstedt

Smartphone-app för typ 2-diabetes
Att kontrollera blodsockernivåerna bland personer med typ 2-diabetes är avgörande för att hantera diabetes effektivt, vilket minskar risken för både mikrovaskulära och makrovaskulära komplikationer. Trots förekomsten av tekniska lösningar, såsom smartphone-appar för att stödja självhantering av diabetes, är deras användning fortfarande relativt låg. Sukaribit-appen syftar till att fylla detta behov.

Testning av Sukaribit-appen
Smartphone-appen Sukaribit lagrar och visar patientgenererad blodsockerdata, underlättar tvåvägskommunikation mellan patienter och vårdgivare, erbjuder personlig feedback och ger skräddarsydd utbildning. Till exempel anger individer med diabetes sina blodsockernivåer och aktiviteter och får anpassad feedback från läkare via appens kommunikationsfunktion.

59 deltagare rekryterades till studien. 28 vuxna använde Sukaribit i två månader, rapporterade blodsocker och mediciner, och fick feedback från en läkare. En kontrollgrupp omfattande 31 personer fick standardvård. Båda grupperna genomgick för- och eftermätningar för glykemisk kontroll, diabetesbesvär, fysisk aktivitet och egenvård.

Utmaningar identifierades
Av fem progressionskriterier uppfylldes endast två åtminstone delvis. Rekryteringen överträffade förväntningarna, men det uppstod utmaningar när det gäller att mäta blodsockernivåer med hjälp av hemtestnings-kit. Deltagarna var mindre aktiva än förväntat, och små effektstorlekar noterades. Noterbart är att interventionsgruppen gjorde fler dagliga blodsockertest än kontrollgruppen vid eftermätningen.

Sammanfattningsvis skulle smärre justeringar av rekryteringsmetoden kunna underlätta en större studie, men mätningsmetod av blodsockernivåer och användning av appen kräver större förbättringar. Studien understryker komplexiteten i att implementera tekniska interventioner i diabetesvården. Den visar också att justeringar behövs innan en större randomiserad kontrollerad studie kan genomföras.

Läs artikeln "The Sukaribit Smartphone App for Better Self-Management of Type 2 Diabetes: Randomized Controlled Feasibility Study". Den är skriven av Cecilia Josefsson, Thea Liljeroos, Margareta Hellgren, Ulrika Pöder, Mariann Hedström, och Erik Olsson.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24