Studie publicerad: Erfarenheter av utbildning om HBTQ+-flyktingar på sjuksköterskeprogram

2023-08-30

I en studie som nyligen publicerades i Nurse Education Today undersöker forskarna erfarenheter av utbildning om flyktingar som identifierar sig som HBTQ+. Man fann att sjuksköterskestudenter och föreläsare efterfrågar tydligare riktlinjer och ökad kompetens för att främja inkluderande och jämlik hälso- och sjukvård.

Studenter under en föreläsning.
Flyktingar som identifierar sig som HBTQ+ befinner sig i en utsatt position i såväl sina hemländer som på flykt och som nyanländ. Hälso-och sjukvård spelar en stor roll när det kommer till att bemöta och hjälpa marginaliserade grupper, vilket gör det viktigt att inkludera innehåll som rör HBTQ+ inom hälso- och sjukvårdsutbildning.

Syftet med denna studie var att undersöka studenters och föreläsares syn på och erfarenheter av utbildning om flyktingar som identifierar sig som HBTQ+ på sjuksköterskeprogram i Sverige. De 25 deltagare som ingick i studien deltog i fokusgrupper där man diskuterade frågor som rör ämnet. Datan analyserades sedan utifrån en induktiv kvalitativ innehållsanalys.

Studien fann att både studenter och föreläsare stöter på utmaningar och bristande medvetenhet kopplat till HBTQ+-frågor och flyktingar. Forskarna menar att man för att förbättra utbildningen måste öka kompetensen hos föreläsarna och tydligare inkludera dessa ämnen i nationella riktlinjer för utbildningen. De trycker även på att det krävs vidare forskning för att man ska kunna utveckla såväl de teoretiska som kliniska delarna av sjuksköterskeutbildningen för att vården ska bli mer inkluderande och jämlik.

Läs artikeln ’Nurse education about forced migrants with diverse sexual orientations, gender identities, and gender expressions: An exploratory focus group study’. Den är skriven av Maria Gottvall, Calle Brunell, Anna Eldebo, Rogers Kissiti, Elisabet Mattsson, Maria Jirwe och Tommy Carlsson.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24