Studie publicerad: Samband mellan förorenande matlagningsbränslen och medfödda missbildningar

2023-08-22

I en studie som nyligen publicerades i Archives of Public Health undersöker forskarna sambandet mellan olika typer av hushållsbränslen och medfödda missbildningar i Nepal. Forskarna fann att användningen av förorenade bränslen vid matlagning innebär en ökad risk för medfödda missbildningar.

Person som lagar mat
Det finns en rad olika faktorer som kan öka risken för missbildningar vid födseln, vilket i sin tur ökar risken för spädbarns- och barndödlighet samt funktionsnedsättning. Tidigare forskning har funnit att risken för alla typer av medfödda missbildningar ökar om ett hushåll använder förorenade matlagningsbränslen som växtdelar eller ved, jämfört med om ett hushåll använder gas. Syftet med denna studie är att studera sambandet mellan användning av olika typer av hushållsbränslen vid matlagning och medfödda missbildningar i Nepal, samt undersöka om användning av ventilation i köket under matlagning mildrar detta möjliga samband.

I studien rekryterade man mellan 2017 och 2018 kvinnor från 12 olika sjukhus i Nepal. Totalt inkluderade man 66 713 par av kvinnor och nyfödda barn. Dessa följde man från inläggning till utskrivning och hämtade information från journaler, mödravårdsregister och intervjuer med kvinnorna om deras socioekonomiska status, boendeförhållanden, användning av bränsle vid matlagning och köksventilation. Datan analyserades med bivariat analys.

Av studiedeltagarna var det 40% som använde rena bränslen som exempelvis el och gas vid matlagning medan 60% använde förorenande bränslen som fotogen eller ved. Det var enbart ca 10% som hade tillgång till luftventilation. Forskarna fann ett starkt samband mellan användningen av förorenade bränslen och ökad sannolikhet för att få ett barn med medfödda missbildningar bland kvinnor som inte använde luftventilation. Däremot förlorade sambandet sin signifikans när sambandet studerades bland kvinnor som använde luftventilation under matlagning.

Läs artikeln ’Association between usage of household cooking fuel and congenital birth defects-18 months multi-centric cohort study in Nepal’. Den är skriven av Ashish KC, Sanni Halme, Rejina Gurung, Omkar Basnet, Erik Olsson och Ebba Malmqvist. 

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24