Studie publicerad: Diskussionsforum som stöd för unga vuxna som diagnostiserats med cancer

2023-08-03

I en studie som nyligen publicerades i Cancer Medicine undersöker artikelförfattarna upplevelser av sexuell dysfunktion och oro kopplat till fertilitet bland unga vuxna som har behandlats för cancer. Forskarna fann att det diskussionsforum som studiedeltagarna fick tillgång till var ett bra stöd, även om majoriteten inte aktivt deltog i diskussionerna.

Person vid en laptop

Det är vanligt att unga vuxna, 18–39 år, som diagnostiserats med cancer upplever sexuella svårigheter och fertilitetsoro. Sådana problem kan även bli mer långtgående och omfattar minskat intresse för sex, problem att få orgasm, oro över fertilitetsstatus och rädsla inför att inte få se sina barn växa upp. Syftet med denna studie var att undersöka om ett forum där studiedeltagare kan diskutera frågor kopplat till sexualitet och fertilitet är ett effektivt tillägg i ett större webbaserat behandlingsprogram. Utöver deltagandet i sig analyserades även inläggen i forumet med en tematisk analys.

Av 135 studiedeltagare besökte 91 deltagare diskussionsforumet. 19 studiedeltagare skrev inlägg på forumet, medan övriga enbart tog del av diskussionerna. Utifrån innehållet identifierade forskarna fyra teman: rädslor kopplat till fertilitet, uppfattningar om den förändrade kroppen, gå miste om livet och vikten av information och stöd.

Forskarna menar att diskussionsforumet erbjöd ett stöd för de studiedeltagare som delade med sig av sina erfarenheter och interagerade med varandra, men att det även kan ses som ett viktigt stöd för de som enbart tog del av andras inlägg utan att skriva något själva. Artikelförfattarna drar därför slutsatsen att liknande behandlingsprogram bör erbjuda samma typ av möjligheter för patienter och studiedeltagare att finna stöd hos varandra.

Läs artikeln ’The role of a discussion forum within a web-based psychoeducational intervention focusing on sex and fertility—What do young adults communicate’. Den är skriven av Rebecca Skog, Claudia Lampic, Erik Olsson och Lena Wettergren.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24