Artikel publicerad: En översikt av GuardiansCan-projektet

2023-07-24

I en nyligen publicerad artikel i JMIR Research Protocols ger författarna en översikt av forskningsprojektet GuardiansCan, där forskarna utvecklar och testar en mobil hälsointervention för att öka vårdgivarnas efterlevnad av barnens vård efter cancerbehandling

Person som håller i en telefon

Öka följsamhet och minska lidande

Barncancer är en allvarlig utmaning, särskilt i låg- och medelinkomstländer som Tanzania, där överlevnadsgraden kan vara så låg som 20%. En bidragande faktor till denna statistik är att vårdgivare avbryter behandlingen på grund av svårigheter som bristande kommunikation, begränsad kunskap om cancer och psykiskt lidande.

GuardiansCan-projektet syftar till att ta itu med problemet med låg följsamhet hos tanzaniska vårdgivare när det gäller uppföljningsvård för barn efter behandling av akut lymfoblastisk leukemi genom att utveckla ett stöd för mobilen. De primära målen är att öka vårdgivarnas efterlevnad när det kommer till medicineringsscheman och uppföljningsbesök samtidigt som man lindrar deras psykiska lidande.

GuardiansCan-projektet kommer att använda en iterativ metod för att utveckla och utvärdera det mobila stödet. Genom allmänhetens medverkan, med hjälp av en rådgivande grupp bestående av vårdgivare till barn med leukemi, Guardians Advisory Board, kommer acceptans, genomförbarhet och effekt att utvärderas genom bland annat semistrukturerade intervjuer (Studie I).

Genomförande av projektet

I fas ett (utveckling av interventionen) kommer fokusgruppsdiskussioner och photovoice-tekniker att användas för att undersöka vårdgivarnas behov och preferenser när det gäller påminnelser om uppföljningsvård, spridning av information och emotionellt stöd (Studie II). Det mobila stödet kommer sedan att utformas i samarbete med vårdgivare, vårdpersonal och teknikexperter (Studie III).

I fas två (genomförbarhet) kommer en pragmatisk genomförbarhetsstudie med blandade metoder att genomföras (Studie IV) för att hantera kliniska, metodologiska och procedurmässiga osäkerheter kopplade till interventionen och studieprotokollen.

GuardiansCan-projektet förväntas samla in data under en treårsperiod, där rekryteringen av medlemmar till Guardians Advisory Board är planerad att starta hösten 2023. Huvudansvarig forskare för projektet är professor Louise von Essen.

Läs artikeln ‘Development and feasibility of a mHealth intervention to improve guardians' adherence to children's follow up care after treatment for acute lymphoblastic leukemia in Tanzania: An overview of the GuardiansCan project’. Den är skriven av Faraja Chiwanga, Joanne Woodford, Golden Masika, David Richards och Victor Savi.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24