Studie publicerad: Beslutfattares syn på implementering av digitala interventioner

2023-07-18

I en ny studie publicerad i JMIR Human Factors identifierar forskarna faktorer som kan underlätta och försvåra implementering av digitala interventioner för behandling vid mental ohälsa. Studien fokuserar på beslutsfattare inom sjukvården och deras perspektiv på implementering av digitala behandlingsmetoder.

Person vid en laptop.

Depression och ångest är vanliga psykiska problem på en global nivå, och tillstånd som effektivt kan behandlas med kognitiv beteendeterapi, KBT. Trots att tidigare forskning har visat att internetadministrerad KBT är lika verksam samt mer kostnadseffektiv än vanlig KBT finns det få studier som undersöker implementeringen av internetadministrerad KBT i sjukvården. Framför allt menar artikelförfattarna att det saknas perspektiv från beslutsfattare.

Syftet med studien var att undersöka vilka hinder och underlättande faktorer som de personer inom sjukvården, beslutsfattare, som bestämmer huruvida man väljer att implementera nya lösningar eller inte. Man ville dessutom jämföra hur perspektiven liknar och skiljer sig åt mellan beslutsfattare som har implementerat digitala behandlingar mot de som inte har det.

I studien deltog 284 direktörer inom svenska primärvården som fick svara på en enkät med två öppna frågor. Datan analyserades sedan utifrån en innehållsanalys. Vanligt förekommande hinder bland bägge grupper av beslutsfattare var relaterade till incitament och resurser. Å andra sidan var vanliga faktorer som underlättade implementering relaterade till förmågan att genomföra organisatoriska förändringar, och de flesta skillnaderna identifierades i relation till genomförande och bevis för behandlingens effektivitet.

Läs artikeln ’Barriers to and Facilitators of the Implementation of Digital Mental Health Interventions as Perceived by Primary Care Decision Makers: Content Analysis of Structured Open-Ended Survey Data’. Den är skriven av Anders Brantnell, Serdar Temiz, Enrico Baraldi, Joanne Woodford och Louise von Essen. 

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24