Studie publicerad: Betablockerares påverkan på livskvalitet hos patienter efter hjärtinfarkt

2023-06-15

I en studie som nyligen publicerats i European Heart Journal Open testar forskarna en studiedesign för att undersöka hur betablockerare som behandlingsmetod efter en hjärtinfarkt påverkar patienters livskvalitet. Forskarna fann att studien är genomförbar.

En bild ovanifrån på en ung man och en äldre man med käpp som går på en trottoar.

Betablockerare är en vanlig behandlingsmetod i Sverige för patienter som har genomlevt en hjärtinfarkt. Många patienter rapporterar att de upplever negativa effekter av betablockerare, som depression, trötthet, sexuell dysfunktion och nedstämdhet, vilket försämrar deras livskvalitet. Trots detta är resultaten från tidigare forskning om betablockerares effekt motstridiga. Syftet med studien är att pröva en studiedesign för att undersöka skillnader mellan patienter med hjärtinfarkt som behandlas med respektive utan betablockerare när det kommer till upplevd livskvalitet.

Studien omfattar 100 patienter med akut hjärtinfarkt som efter hjärtinfarkten blev slumpade till behandling endera med eller utan betablockerare. Forskarna samlade därefter in deltagarnas skattningar av bl.a. livskvalitet, depression, ångest, sexuell dysfunktion och om de upplevde några andra bieffekter vid tre tidpunkter, huvudsakligen via U-CARE-portalen – en internetbaserad forskningsplattform.

Forskarna fann att studiedesignen lämpade sig för att undersöka patienters livskvalitet samt att studien som helhet är genomförbar.

Läs hela artikeln ’Randomised evaluation of routine beta-blocker therapy after myocardial infarction Quality of Life (RQoL): Design and rationale of a multicentre, prospective, randomised, open, blinded endpoint study’. Den är skriven av Sophia Humphries, Katarina Mars, Robin Hofmann, Claes Held och Erik Olsson.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24