Studie publicerad: Effekter på hjärtfrekvens vid behandling med hjärnstimulans

2023-04-11

I en studie som nyligen publicerades i Upsala Journal of Medical Science undersöker forskarna effekterna på hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) vid behandling med magnetstimulering av hjärnan på patienter med en depressiv episod. Artikelförfattarna fann att behandlingen inte hade någon effekt på HRV.Utskrift från hjärtmonitor

Det är vanligt att patienter med depression uppvisar låga nivåer av HRV som en följd av psykosociala eller livsstilsfaktorer. Det skulle kunna innebära att det finns ett samband mellan HRV och symtomförändringar vid depression. Dock har man också kunnat se att patienters HRV kan förändras av medicinering med antidepressiva vilket gör att sambandet mellan HRV och depressionssymptom är osäkert.

Ett sätt att behandla depression utan läkemedel är genom magnetstimulering av hjärnan. I studien undersöker forskarna sambandet mellan symtomförändringar vid depression och förändringar i HRV vid behandling med magnetstimulering. De undersöker dessutom om man kan förutse symtomförändringar med hjälp av HRV. 49 patienter deltog i studien.

Forskarna fann inget samband mellan förändringar i HRV och förändringar i symtom. Man kunde inte heller se att man med hjälp av HRV kunde förutse hur patienterna reagerade på behandlingen. Artikelförfattarna drar slutsatsen att mer forskning krävs för att man ska kunna använda HRV för att förutse utfallet vid behandling av depression.

Här kan du läsa hela artikeln ’No effects on heart rate variability in depression after treatment with dorsomedial prefrontal intermittent theta burst stimulation’. Den är skriven av Johan Bengtsson, Erik Olsson, Jonas Persson och Robert Bodén.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24