Studie publicerad: Utvärdering av mätverktyg för hjärtångest

2023-01-09

I en studie som nyligen publicerades i BMC Medical Research Methodology utvärderar forskarna The Cardiac Anxiety Questionnaire (CAQ) - ett formulär som används för att mäta symptom av hjärtångest, och huruvida formuläret är lämpligt att använda i Sverige. 

Stetoskop som ligger bredvid en dator.

Hjärtångest är de aspekter av ångest som hänger ihop med en rädsla för att hjärtat ska sluta fungera, till exempel överdriven uppmärksamhet på pulsen och undvikande av pulshöjande aktiviteter. Det är vanligt att personer som drabbats av hjärtinfarkt lider av hjärtångest, något som i sin tur är associerat med ökad risk för en återkommande hjärthändelse. Det vanligaste sättet att mäta symptom av hjärtångest är genom CAQ.

Syftet med denna studie är att testa och jämföra olika indelningar av underkategorier i formuläret som föreslagits av tidigare forskning. Dessutom ämnade forskarna att pröva tillförlitlighet och validitet för en svensk översättning av formuläret. 930 patienter som drabbats av en hjärtinfarkt ombads fylla i CAQ-formulär. Det insamlade materialet analyserades sedan med faktoranalys.

Forskarna fann att den svenska översättningen av formuläret håller liknande kvalitet som originalet och att formuläret, med några modifikationer, är ett lämpligt mätverktyg för att utvärdera hjärtångest hos svenska patienter.

Här kan du läsa hela artikeln ’The factor structure of the cardiac anxiety questionnaire, and validation in a post‑MI population’. Den är skriven av Philip Leissner, Claes Held, Elisabet Rondung och Erik Olsson.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24