Studie publicerad: Besvär hos föräldrar till barn som har behandlat för cancer

2022-12-22

En kvalitativ studie som belyser föräldrars besvär efter att deras barn har avslutat cancerbehandling publicerades nyligen i tidskriften Psycho-Oncology. Studien har utförts inom forskningsprojektet ParentsCan som leds av Louise von Essen och syftar till att testa och utveckla psykosocialt stöd till föräldrar vars barn behandlats för cancer. 

Illustration av förälder som håller sitt barn i handen.

Intervjuer med föräldrar

Tiden efter avslutad cancerbehandling innebär en stor förändring för föräldrarna och vissa föräldrar upplever psykisk ohälsa i form av till exempel depression, oro och ångest. Inom ramen för genomförbarhetsstudien ENGAGE har forskargruppen testat om självhjälpsprogrammet EJDeR är genomförbart.

EJDeR är ett internet-administrerat självhjälpsprogram som baseras på lågintensiv kognitiv beteendeterapi. Resultat från genomförbarhetsstudien ENGAGE indikerar att EJDeR accepteras av deltagarna. Dock var andelen pappor som slutförde behandlingen lägre, vilket tyder på att det finns behov av att öka acceptansen för självhjälpsprogrammet framför allt inom denna grupp. För att kunna vidareutveckla och anpassa EJDeR har forskarna genom intervjuer med föräldrar som deltog i ENGAGE studerat hur föräldrarna själva beskriver sina besvär.

Studiens resultat

Föräldrarnas besvär kan sammanfattas i sju kategorier: Ensam och vilse i livet, Nedstämdhet, Svårigheter i föräldrarollen, Ekonomi- och arbetsrelaterade svårigheter, Relationsrelaterade svårigheter, Stressreaktioner och Oro. En något större andel mammor jämfört med pappor nämnde att de upplevde dessa besvär. Dock nämnde en större andel pappor än mammor besvär kopplat till rädsla för att inte vara en bra förälder, oro för återinsjuknande i cancer och för barnets utveckling och framtid. Fynden pekar på att EJDeR bör anpassas för att möta problem med stress och utmaningar i föräldrarollen. EJDeR behöver också anpassas för att på ett bättre sätt möta de besvär och svårigheter som papporna ger uttryck för.

Johan Lundgren
Forskare Johan Lundgren

– Fynden kring besvär och utmaningar i föräldrarollen är ett bra exempel på hur viktigt det är att föräldrarna själva får beskriva sina besvär. Jag är inte säker på att vi skulle ha uppmärksammat behovet av att anpassa EJDeR för att möta föräldrarnas stödbehov i föräldrarollen utan den här studien, säger Johan Lundgren som är förste författare till artikeln.

Läs artikeln ‘Concerns experienced by parents of children treated for cancer: A qualitative study to inform adaptations to an internet-administered, low-intensity cognitive behavioral therapy intervention’. Den är skriven av Johan Lundgren, Ella Thiblin, Nina Lutvica, Christina Reuther, Paul Farrand, Joanne Woodford och Louise von Essen

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24