Studie publicerad: Patienters upplevelser efter hjärtinfarkt

2022-12-14

I en studie som nyligen publicerats i Cognitive Behaviour Therapy undersöker forskarna patienters känslomässiga reaktioner efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Forskarna fann att undvikande och tillbakadragenhet var vanligt bland studiedeltagarna, vilket kan vidmakthålla ångest och depression och därmed öka risken för en upprepad hjärthändelse.

Kvinna sitter lutad mot soffa och håller händerna mot bröstet.

Många patienter upplever känslomässiga påfrestningar efter hjärtinfarkt, vilket i sin tur ökar risken för en upprepad hjärthändelse. Syftet med studien är att undersöka patienternas upplevelser och emotionella reaktioner, samt hur de hanterar dessa, i efterdyningarna av en hjärtinfarkt. Förhoppningen är att studien ska leda till insikter som kan utgöra underlag för utformandet av mer effektiva, psykologiska behandlingar.

92 individer deltog i studien där de ombads fylla i formulär med frågor om de omständigheter som föranledde hjärtinfarkten, händelsens känslomässiga påverkan, hur de hanterade detta samt deras mål med behandlingen. Det insamlade materialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys.

Forskarna fann att deltagarna redogör för en rad känslomässiga reaktioner som i olika utsträckning påverkar deltagarnas liv. I deltagarnas berättelser är nedstämdhet, oro och en förändrad självuppfattning vanligt förekommande. En strategi för att hantera dessa känslor blir att dra sig tillbaka både fysiskt och mentalt. Deltagarna beskriver även hur de undviker eller slutar delta i aktiviteter de tidigare brukade njuta av.

Artikelförfattarna skriver att undvikande och tillbakadragenhet kan skapa en ond cirkel genom att bidra till, och vidmakthålla, såväl ångest som depression hos patienter som genomlevt en hjärtinfarkt. Forskarna lyfter fram kognitiv beteendeterapi som en lämplig behandling för denna grupp.

Här kan du läsa hela artikeln ’Management of emotional distress following a myocardial infarction: a qualitative content analysis’. Den är skriven av Thea Liljeroos, Sophia Humphries, Soorej Jose Puthoopparambil, Fredrika Norlund och Erik Olsson.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24