Studie publicerad: Kvinnors erfarenheter av väpnade konflikter och påtvingad migration

2022-11-03

En studie som nyligen publicerats i Conflict and Health har undersökt erfarenheter av väpnade konflikter och påtvingad migration bland kvinnor från länder i Mellanöstern, Balkan och Afrika. Studien visar att kvinnor möter betydande utmaningar kopplade till förändrade livsvillkor, och exponeras för hälsorelaterade risker och konsekvenser.

Foto på kvinna som går med barn i Syrien

Systematisk litteraturöversikt

En systematisk litteraturöversikt genomfördes av rapporter som inkluderat empiriska kvalitativa studier publicerade från 1980 och framåt. Totalt 3 800 rapporter genomsöktes via databaser, referenser och citeringar. Av dessa inkluderades 26 rapporter i studien som analyserades med tematisk analys.

Förändrade levnadsvillkor och hälsorelaterade konsekvenser

Studien fann tre teman. Det första temat handlar om förändrade livsvillkor. I det ingick minskad säkerhet, exponering för generellt våld, otillräcklig tillgång till resurser för basala behov samt ett behov av att fly som en sista utväg.

Det andra temat handlar om upplevda hälsorelaterade konsekvenser. Kvinnor upplever en psykologiskt krävande situation med svåra rädslor, osäkerhet och ångest.

Tommy Carlsson är en av forskarna bakom studien: 

– Ett viktigt resultat var det riktade strukturella och grova våldet och diskriminering som kvinnor beskrev, vilket uttrycktes på många sätt och i många sammanhang. Kvinnors rätt till frihet kränktes och de exponerades för sexuellt våld.

Styrka och motståndskraft

Foto på Tommy Carlsson
Tommy Carlsson, associerad forskare till
forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa,
Kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet
samt docent vid Röda Korsets Högskola.

Det tredje temat handlar om de resurser och strategier för styrka och motstånd som kvinnor beskrev. Genom socialt stöd och familjeliv hämtade kvinnorna styrka för att kunna hantera den svåra situationen. De använde också flertalet interna resurser och strategier, så som tro och optimism.

– Vår studie visar att kvinnor i väpnade konflikter och flykt upplever flertalet utmaningar och beskriver en risk att drabbas av mycket allvarliga hälsorelaterade konsekvenser, förklarar Tommy Carlsson. Förutom de generella riskerna som personer exponeras för under krig och flykt så identifierade vi många risker och konsekvenser som är specifikt för just kvinnor. Sammantaget illustrerar våra resultat den omfattande och svåra situationen som kvinnor hamnar i när de lever under krig och flykt. Samtidigt kunde vi också se att kvinnorna uppvisar en stor motståndskraft och styrka.

Här kan du läsa hela artikeln “Experiences of armed conflicts and forced migration among women from countries in the Middle East, Balkans, and Africa: a systematic review of qualitative studies”. Den är skriven av Linda Jolof, Patricia Rocca, Monir Mazaheri, Leah Okenwa Emegwa och Tommy Carlsson.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24