Sjuksköterskors och koordinatorers erfarenheter från studien PRIMROSE

2022-08-09

En nyligen publicerad studie har utforskat erfarenheter hos sjuksköterskor och studiekoordinatorer som arbetat inom försöksstudien PRIMROSE, i vilken en intervention som syftar till att förebygga barnfetma testades.

Foto på två sjuksköterskor som står och pratar i en korridor
Foto: Mikael Wallerstedt

Nio sjuksköterskor och tre regionala studiekoordinatorer som arbetat inom PRIMROSE intervjuades i studien. Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.

Två teman identifierades. Sjuksköterskorna upplevde det som givande att delta i studien, men utmanande att kombinera interventionen med deras ordinarie arbete. Studiekoordinatorerna upplevde att de var i en svår position i vilken de hanterade motstridiga behov mellan forskargruppen och sjuksköterskornas engagemang för reguljär barnhälsovård.

Dessutom betonade studiedeltagarna vikten av stöd, uppmuntran, kortare och enklare intervention samt anpassning av träningen i motiverande intervjuteknik till sammanhanget.

Här kan du läsa hela artikeln ”Experiences of nurses and coordinators in a childhood obesity prevention trial based on motivational interviewing within Swedish child health services”, som publicerats i International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. Artikeln är skriven av Johanna Enö Persson, Christine Leo Swenne, Louise von Essen, Benjamin Bohman, Finn Rasmussen och Ata Ghaderi.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24