Livskvalitet hos patienter med olika hög dos betablockerare

2022-05-10

En studie som nyligen publicerats i European Heart Journal Acute Cardiovascular Care har undersökt hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som fått olika hög dos hjärtmedicin, så kallade betablockerare.

Foto på blommor på vårträd

Olika doser betablockerare
Studien använde data från svenska patientregister om sjukhusinläggning och betablockerare, för att undersöka eventuella samband mellan dos betablockerare och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som för första gången drabbats av en hjärtinfarkt. Totalt ingick 35 601 patienter i studien, vilken jämförde patienter som fått <50% av måldosen betablockerare med de som fått en högre dos betablockerare (≥50% av måldosen). Patienterna rapporterade hälsorelaterad livskvalitet vid två tidpunkter under det första året efter hjärtinfarkt.

Över två tredjedelar av patienterna fick den lägre dosen, och dessa hade lägre förekomst av diabetes, tidigare stroke och hypertoni (hälsovariabler ofta förknippade med hjärt-kärlsjukdom). Men forskarna fann ingen statistisk skillnad i hälsorelaterad livskvalitet mellan dessa patienter och de som fått ≥50% av måldosen betablockerare. 

Foto på Sophia Humphries
Fil.dr. Sophia Humphries.
Foto: Mikael Wallerstedt

– Vår studie indikerar att dosen betablockerare inte var associerad med hjärtpatienternas hälsorelaterade livskvalitet, säger Sophia Humphries. Men vi skulle behöva genomföra en randomiserad kontrollerad studie innan vi kan dra några säkra slutsatser. 

Här kan du läsa hela artikeln ’Association between β-blocker dose and quality of life after myocardial infarction: a real-world Swedish register-linked study’. Den är skriven av Sophia Humphries, John Wallert, Katarina Mars, Claes Held, Robin Hofmann och Erik M.G. Olsson.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24