Om vår forskning

Kvinna som använder en dator.

När en person drabbas av en kroppslig sjukdom kan både personen själv och närstående drabbas av emotionella besvär så som ångest, oro, traumatisk stress och nedstämdhet. Idag får tyvärr endast ett fåtal av de som mår psykiskt dåligt på grund av en kroppslig sjukdom hjälp att handskas med sina besvär genom den ordinarie hälso- och sjukvården.

Inom U-CARE vill vi utveckla stöd och psykologisk behandling som kan komplettera det som hälso- och sjukvården idag erbjuder, för att så många som möjligt ska få tillgång till effektivt stöd när de behöver. Alla personer som deltar i våra studier hjälper oss på vägen mot vårt mål och det är värdefullt att så många som möjligt deltar i våra studier. På så vis ökar möjligheten för oss att utveckla internetbaserat stöd och psykologisk behandling som kan komma många till nytta.

Stöd och behandling via internet
Inom U-CARE arbetar vi för närvarande med att utveckla och utvärdera internetbaserade självhjälpsprogram med interaktivt stöd och kognitiv beteendeterapi riktade till patienter som drabbats av allvarlig kroppslig sjukdom samt deras närstående. Det finns flera fördelar med att erbjuda hjälp och stöd via internet. En är att personer själva kan välja vilken tid på dygnet de vill jobba med programmet. En annan är att de kan få tillgång till programmet oavsett var de bor. Därmed behöver inte geografiska avstånd och begränsade psykosociala resurser inom hälso- och sjukvården där man bor längre vara hinder för att få tillgång till effektiva insatser.

MedborgarmedverkanEn kvinna och en man promenerar utomhus
Patient- och medborgarmedverkan är en mycket viktig del i vår verksamhet. Vi bedriver forskning tillsammans med patienter och andra för forskningsområdet relevanta medborgare, inte till eller för dem. Detta tillvägagångssätt bidrar till att vi kan formulera viktiga och relevanta forskningsfrågor, utforma acceptabla tillvägagångssätt till våra studier och öka relevansen och nyttan hos de interventioner som vi utvecklar inom U-CARE.

Vår målbild
Om behandlingarna som utvecklas och utvärderas inom U-CARE visar sig vara effektiva är vårt mål att implementera dem i hälso- och sjukvårdens reguljära omhändertagande av patienter och deras närstående. Detta försöker vi uppnå genom nära samarbete med patienter, deras närstående och hälso- och sjukvårdspersonal. Vi hoppas att vår verksamhet på så sätt kommer leda till minskat lidande i samband med kroppslig sjukdom och minskade kostnader för enskilda individer och samhället.

Senast uppdaterad: 2023-09-14