Uppsala University Psychosocial Care Programme: U-CARE

Organisation U-CARE

U-CARE programmet är organiserat på följande sätt:

Organisationsbild U-CARE - för större bild klicka på bilden

Instruktion U-CARE

Programråd

Programrådet sammanträder minst två gånger per år och har följande uppgifter:

 • Besluta om övergripande riktlinjer för verksamheten.
 • Fastställa arbetsordning för verksamheten.
 • Utse ledamöter i programberedningen.
 • Besluta om förslag angående specifika frågor som programsamordnaren eller programberedningen hänskjuter till programrådet.
 • Besluta om förslag till budget baserat på förslag från programsamordnaren.
 • Årligen godkänna och lämna en verksamhetsberättelse och projektplan för nästkommande år till områdesnämnden för medicin och farmaci.
 • Hålla sig väl underrättad om programmets verksamhet och ansvara för och genomföra befogad uppföljning.

Programberedning

Programberedningen sammanträder minst fyra gånger per år och har följande uppgifter:

 • Ansvara för projektplanens genomförande.
 • Stimulera samarbete mellan kunskapsområdena Klinisk psykologi, Hälsoekonomi, Vårdvetenskap, Inform­ationssystem och Datavetenskap. 
 • Två gånger per år granska studierna AdultCan, Heart och YoungCan samt övriga studier som finansieras av SFO-medel till U-CARE.
 • Utse huvudansvariga för arbetsgrupp 1-5.
 • Upplösa arbetsgrupp 1-5.
 • Godkänna och besluta om användning av den internetbaserade plattform som utvecklas inom U-CARE i forskningssyfte av andra forskargrupper än de som inledningsvis ingår i U-CARE.  Beredning av denna fråga kan delegeras till en mindre grupp efter beslut av programberedningen.
 • Gå igenom det senaste kvartalets ekonomiska utfall.

Rådgivare

Rådgivarnas uppgifter är bl.a. att granska studier inom arbetsgrupp 1 och ge förslag på för­ändringar, utveckling och samarbeten inom arbetsgrupp 1-5.

Rådgivare utses av programrådet på förslag från programsamordnaren.

Rådgivare träffar medarbetare inom programmet minst en gång per år.

Programsamordnare

Programsamordnaren har följande uppgifter:

 • Leda och utveckla verksamheten inom programmet.
 • Vara föredragande i programrådet och bereda programrådsfrågor.
 • Vara ordförande i programberedningen.
 • Löpande samverkan med berörda fakulteter, arbetsgrupper, sjukvårdshuvudmän och rådgivare.
 • Sammankalla programrådet vid behov, dock minst två gånger per år.
 • Sammankalla programberedningen vid behov, dock minst fyra gånger per år.
 • Ansvara för att utarbeta budget för nästkommande verskamhetsår.
 • Ansvara för att genomföra tvärvetenskapliga, universitetsövergripande möten inom området Psykosocial vård i det interaktiva samhället en gång per år.

Arbetsgrupper

Det åligger arbetsgrupperna att ansvara för att genomföra verksamheten enligt programberedningens beslut. Varje arbetsgrupp leds av en huvudansvarig.

Det åligger den huvudansvarige för var och en av arbetsgrupperna att:

 • Leda arbetsgruppen och ansvara för arbetsgruppens arbete samt åtaganden.
 • Sammankalla arbetsgruppen vid behov, dock minst fyra gånger per år.
 • Fyra gånger per år rapportera arbetsgruppens arbete till programsamordnaren.
 • Bidra aktivt till samarbete mellan arbetsgruppen och mellan kunskapsområdena Klinisk psykologi, Hälsoekonomi, Vårdvetenskap, Informationssystem och Datavetenskapi.
 • Ansvara för kommunikation mellan arbetsgruppen och programsamordnare

Huvudansvariga för arbetsgrupperna utses av programberedningen.

Varje arbetsgrupp består utöver den huvudansvariga av ett antal medlemmar, som utses av den huvudansvariga i samråd med programsamordnaren. Det åligger alla medlemmar i arbetsgrupper att aktivt delta i arbetsgruppernas arbete samt närvara vid dess möten.

Mötesplats U-CARE

Detta är ett tvärvetenskapligt forum för forskning inom området Psykosocial vård i det inter­aktiva samhället. Årliga tvärvetenskapliga, universitetsövergripande möten ska anordnas inom området. Programsamordnare är ansvarig för dessa möten.