Uppsala University Psychosocial Care Programme: U-CARE

Om U-CARE

Varför startades U-CARE?
Internet är en naturlig del av vår vardag och används dagligen av de allra flesta för olika ändamål. Avsikten med U-CARE är att erbjuda internetbaserat psykosocialt stöd och psykologisk självhjälpsbehandling till de som behöver sådan hjälp p.g.a. kroppslig sjukdom oavsett var man bor och vilka psykosociala resurser som erbjuds just där man själv bor.

Vad är U-CARE?
U-CARE är ett av den Svenska regeringens strategiska forskningsprogram, programmet startades 2010. Inom U-CARE studerar vi hur personer som drabbats av kroppsliga sjukdomar och deras närstående påverkas psykosocialt och vilken hjälp de behöver för att handskas med olika besvär. Dessutom utvecklar vi självhjälpsprogram för dessa besvär. Vi arbetar också med att utveckla och kontinuerligt förbättra en internetplattform (U-CARE-portalen) via vilken det är möjligt att erbjuda och studera effekten av psykosocialt stöd och psykologisk behandling.

Var är vi nu?
Sedan programmets start har vi utvecklat olika självhjälpsprogram och U-CARE-portalen samt startat en rad studier för att undersöka effekten av dessa program. Programmen har utvecklats via tidigare forskning och tillsammans med företrädare för olika deltagargrupper.

Inledningsvis har vi arbetat med program och studier för unga och vuxna som drabbats av cancer, föräldrar och syskon till cancerdrabbade barn och de som drabbats av en hjärtinfarkt. Idag har vi dessutom fyra så kallade associerade studier igång på U-CARE-portalen, dessa handlar om förlossningsrädsla, återfallsprevention av depression, trauma efter förlossning, och bäckensmärta i samband med graviditet. Ytterligare studier kommer att starta inom det närmaste året.

Inom U-CARE är vi engagerade inom utbildning på olika nivåer. Bland annat har vi utvecklat universitetskurser inom ämnesområdet psykosocial vård i det interaktiva samhället, e- och m-hälsa och implementering av komplexa interventioner vilka vi erbjuder på grund, avancerad och/eller forskarutbildningsnivå.

Vart är vi på väg?
Vårt mål är att implementera de självhjälpsprogrammen som vi utvecklar och som visar sig vara kliniskt effektiva i den reguljära hälso- och sjukvården. Vår förhoppning är att detta ska leda till ett minskat lidande och minskade kostnader för enskilda människor och minskade kostnader för samhället. Dessutom arbetar vi för att inkludera fler studier i forskningsprogrammet, för att öka våra internationella samarbeten och vårt genomslag i olika utbildningar. För att det vi gör ska vara relevant för de som vår forskning handlar om och för hälso- och sjukvården involverar vi företrädare för deltagare och för hälso- och sjukvården i alla delar av vår verksamhet.

Gruppfoto U-care